دوره ها

باسلام واحترام؛

.حضورتان معرفی میگرددnetwork (+)compatiaدوره کامل آموزشی ویدویی مبحث

 معرفی مبحث نتورک

معرفی انواع شبکه و شبکه بندی

آموزش آدرس دهی درشبکه

آموزش انواع کابل 

آموزش راه اندازی شبکه