اجلاس بزرگ مدیران فناوری...

یکشنبه 5 آذر 1396 320,000 تومان
برگزارکننده آموزش و پرورش
اطلاعات بیشتر

نمایشگاه صنعت بومی پدافند...

شنبه 13 آبان 1396 0 تومان
برگزارکننده آموزش و پرورش
اطلاعات بیشتر

چهارمین همایش پدافند سایب...

یکشنبه 23 مهر 1396 0 تومان
برگزارکننده آموزش و پرورش
اطلاعات بیشتر

نخستین نمایشگاه هوشمندساز...

شنبه 22 مهر 1396 0 تومان
برگزارکننده آموزش و پرورش
اطلاعات بیشتر

چهارمین همایش پدافند سایب...

دوشنبه 25 مرداد 1395 0 تومان
برگزارکننده آموزش و پرورش
اطلاعات بیشتر