امنیت در سیستم های اسکادا و اتوماسیون صنعتی

فناوری های هوشمند و اتوماسیون صنعتی هر روز در حال گسترش است و صنایع و کارخانه ها را متحول کرده است. امروزه سیستم های سرپرستی و گردآوری داده ها یا اسکادا  ضرورت اجتناب تاپذیر در هر صنعت است. امنیت در این سیستمها رمز رونق تولید و پایداری صنایع و کسب و کار است.

زمان: ساعت 9 تا 12 صبح  روز سه شنبه 21 آبان ماه

با توجه به نیاز کشور به محصولات اسکادا، اتوماسیون و کنترل صنعتی و با هدف بررسی چالشها، تهدیدات، فرصتها و راهکارهای توسعه امن اسکادا در کشور، سمینار تخصصی «امنیت در سیستم های اسکادا» همزمان با ششمین نمایشگاه صنایع بومی پدافند غیرعامل در تاریخ 21 آبان در محل نمایشگاه بین المللی تهران سالن 13 برگزار می شود.

 • مفاهیم،کاربردها و نیاز کشور به محصولات اسکادا، اتوماسیون و کنترل صنعتی
 • پلتفرم­ها، زیرساخت­ها، پروتکل­های ارتباطی و مولفه های اسکادا
 • چالشها و نیازمندیهای امنیتی جدید
 • از امنیت فناوری اطلاعات تا امنیت فناوری عملیات
 • همبستگی امنیت، ایمنی و اقتصاد در کاربرد محصولات اتوماسیون صنعتی
 • جنگ سایبری، جرائم سایبری، ابزارهای باجگیری در صنعت
 • تهدیدات امنیتی در زیرساختهای حساس و حیاتی صنعتی
 • نمونه حملات به سامانه­های اسکادا
 • چالشهای کاربرد محصولات غیربومی
 • بروشهای کاربرد امن محصولات بین المللی
 • راهکارهای بومی محصولات اسکادا، اتوماسیون و کنترل صنعتی
عنوان فایل دانلود