دوره های آموزشی کوتاه مدت

امنیت در سیستم های اسکادا و اتوماسیون صنعتی

فناوری های هوشمند و اتوماسیون صنعتی هر روز در حال گسترش است و صنایع و کارخانه ها را متحول کرده است. امروزه سیستم های سرپرستی و گردآوری داده ها یا اسکادا  ضرورت اجتناب تاپذیر در هر صنعت است. امنیت در این سیستمها رمز رونق تولید و پایداری صنایع و کسب و کار است.

زمان: ساعت 9 تا 12 صبح  روز سه شنبه 21 آبان ماه

اطلاعات بیشتر